Wiadomości

2015-08-12 20:17:00

Budowa dróg a ochrona nietoperzy.

Jednym z najpoważniejszych ekologicznych problemów, jakie wiążą się z rozwojem infrastruktury drogowej jest ograniczenie swobodnego przemieszczania się organizmów w przestrzeni krajobrazowej przez tworzenie barier ekologicznych. W wyniku oddziaływań barierowych dochodzi do szeregu negatywnych skutków środowiskowych, z których większość wynika z trwałej fragmentacji siedlisk.

2015-07-26 18:30:00

Płazy na drogach w Europie.

Rosnący ruch drogowy jest powszechnie uznawany za jeden z czynników wpływających na spadek liczebności populacji płazów na całym świecie. Tymczasem badania nad tym zjawiskiem są stosunkowo nieliczne i fragmentaryczne. Podejmując próbę analizy tego problemu w szerszej skali poddano analizie wszystkie dostępne dane na temat śmiertelności płazów w Europie.

2015-06-17 15:38:00

Śmiertelność ptaków leśnych w wyniku kolizji drogowych.

Mniejsze zagęszczenia ptaków obserwowane wzdłuż dróg są najczęściej przypisywane zakłóceniom związanym z hałasem generowanym przez ruch drogowy. Ostatnie badania przeprowadzone przez kanadyjskich naukowców wskazują również na śmiertelność ptaków w wyniku kolizji jako kolejny czynnik ograniczający liczebność.

2015-04-25 18:18:00

Kilka faktów zza Oceanu.

W Stanach Zjednoczonych liczbę ofiar ruchu drogowego wśród zwierząt można szacować w milionach rocznie. Zjawisko nie jest nowe. Sięgając parę wieków wstecz już powozy konne czy ruch kolejowy generowały śmiertelność wśród zwierząt.

2015-03-18 19:57:00

Śmiertelność ssaków na drogach w Szwecji.

Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 705 kierowców odnotowano 881 kolizji drogowych ze zwierzętami będących rezultatem przebytych 243 milionów kilometrów, co odpowiada 0,37% ogółu przebytych kilometrów na szwedzkich drogach w roku 1992 (średnia w odniesieniu do lat z okresu ankietowego 1960 – 2000).