Wiadomości

2022-07-26 07:22:00

„Zwierzęta pod kołami” – podsumowanie 12 lat obserwacji z Belgii.

Oddziaływanie dróg na środowisko przyrodnicze odbywa się na wiele sposobów. Są wśród nich fragmentacja i utrata siedlisk, izolacja populacji czy śmiertelność zwierząt na drogach. Ten ostatni czynnik jest jednym z bardziej namacalnych i bezpośrednich skutków obecności infrastruktury drogowej. Najnowsze szacunki mówią o 29 milionach ssaków i 194 milionach ptaków ginących rocznie na Europejskich drogach.

2022-02-27 10:31:00

Trendy kolizji drogowych ze zwierzętami w kontekście nauki obywatelskiej we Włoszech

Infrastruktura drogowa stanowi poważne zagrożenie dla dzikiej przyrody ze względu na ryzyko kolizji dzikich zwierząt z pojazdami. Wdrażanie środków łagodzących, takich jak np. odpowiednie lokowanie i konstrukcje skrzyżowań, wygrodzenia czy przejścia i przepusty dla zwierząt, powinny uwzględniać cykle życiowe gatunków i ich wymagania ekologiczne. Pożądane jest w tym celu gromadzenie danych w skali regionu lub kraju, możliwe jedynie dzięki wykorzystaniu nauki obywatelskiej (citizen science).

2022-01-29 10:54:00

Rok 2021 - krótkie podsumowanie obserwacji

Na początku każdego roku publikujemy krótkie podsumowanie oraz analizę obserwacji nadesłanych w poprzednim roku. Zgodnie ze zwyczajem, również tym razem prezentujemy zwięzłe zestawienie opracowane na podstawie ubiegłorocznych obserwacji. W 2021 roku wpłynęło do Rejestru 2310 obserwacji dotyczących 111 gatunków zwierząt.

2022-01-01 22:02:00

Nowy rok

Z okazji nowego roku życzymy wszystkim Obserwatorom i Sympatykom Rejestru wielu sukcesów, małych i dużych, prywatnych i zawodowych, dobrego zdrowia oraz obfitości na co dzień i wielu powodów do uśmiechu!

W uznaniu za udaną i efektywną współpracę, każdego roku przyznajemy losowo wybranemu Obserwatorowi nagrodę książkową. Ponadto upominek otrzymuje również trzech najaktywniejszych Obserwatorów, z największą liczbą wpisów. W tym roku główną nagrodę książkową otrzymuje Beria. Upominki powędrują do Obserwatorów: PrzemekS, barutko oraz elf_zielony.

Wszystkim Obserwatorom życzymy pomyślności i spełnienia w nowym roku!

Koordynatorzy
"Zwierzęta na Drodze"

2021-11-25 16:06:00

Czasowy rozkład kolizji drogowych ze zwierzętami w Wielkiej Brytanii.

Drogi oraz towarzyszące im kolizje z pojazdami są istotnym czynnikiem śmiertelności wielu gatunków zwierząt. W Wielkiej Brytanii są główną przyczyną obserwowanego spadku liczebność płomykówki Tyto alba, borsuka Meles meles i wydry Lutra lutra. Istnieją badania wskazujące, że śmiertelność zwierząt na drogach nie jest przypadkowa w aspekcie czasowym i przestrzennym, a okresowe wzorce tego zjawiska związane są z ekologią poszczególnych gatunków zwierząt. Zależności takie ukazuje w swojej ostatniej publikacji zespół naukowców z Wielkiej Brytanii.