Wiadomości

2018-03-26 10:27:00

Prędkość zabija – czyli o reakcjach zwierząt na nadjeżdżające pojazdy.

W sytuacji zagrożenia ze strony drapieżnika czy innego źródła niebezpieczeństwa, najczęściej wśród zwierząt stosowaną odpowiedzią jest ucieczka. O tym kiedy podjąć decyzję o odwrocie wpływa specyfika pojawiającego się obiektu, tj. jego rozmiary, prędkość i konsekwencja zbliżania się, ale również kondycja zwierzęcia zagrożonego atakiem. Zagrożenie ze strony poruszających się pojazdów – hipotetycznych „drapieżników” – jest dla zwierząt stosunkowo nowym zjawiskiem. W jaki sposób ptaki i inne zwierzęta odpowiadają na niebezpieczeństwo jakim jest nadjeżdżający pojazd?

2018-02-09 13:30:00

Czy kolizje drogowe wpływają na kondycję populacji ptaków?

Głównymi czynnikami śmiertelności ptaków w środowisku naturalnym są choroby oraz interakcje międzygatunkowe – przede wszystkim drapieżnictwo. Zgodnie z teorią opisującą relacje drapieżnik-ofiara, drapieżniki najczęściej wybierają na swoje ofiary osobniki o gorszej kondycji. Tymczasem w przypadku ofiar kolizji drogowych, mimo wielu lat badań, zagadnienie selekcji pozostaje w dalszym ciągu otwarte lub jest przez badaczy unikane.

2018-01-02 19:02:00

Nowy Rok

Wszystkim Obserwatorom i sympatykom naszego serwisu życzymy pomyślności w Nowym Roku, aby przyniósł on zadowolenie i satysfakcję z podjętych działań i wyzwań.

Tradycyjnie już w okresie noworocznym, drogą losowania (Losowe.pl), przyznajemy jednemu z zarejestrowanych Obserwatorów nagrodę główną. W tym roku jest nią książka pt. "Geniusz Ptaków" Jennifer Ackerman (2017). Tym razem losowanie wskazało Obserwatora o nazwie RobertWroblewski.

Drobny upominek otrzymują również trzy osoby o największej liczbie wpisów do Rejestru. W tym roku są to następujący Obserwatorzy: PrzemekS , Avocet, chris.

Gratulujemy wygranych oraz dziękujemy za dotychczasową współpracę!

Koordynatorzy
Zwierzęta na Drodze

2017-11-10 11:26:00

Szklane Pułapki - o kolizjach ptaków ze szklanymi powierzchniami.

Tematyka śmiertelności ptaków ze szklanymi powierzchniami znana jest od dawna zarówno w literaturze naukowej (Biber 1994; Hager i in. 2008; Klem 2009) jak i prasie codziennej. Znana, ale ignorowana, niestety również przez samych przyrodników w tym ornitologów. Dane wskazują na to, że śmiertelność ptaków w wyniku kolizji z szybami jest drugim po utracie siedlisk czynnikiem ograniczającym liczebność ptaków (Klem 2009; Machtans i in. 2013).

2017-08-25 11:18:00

Czy drogi stanowią barierę dla wiewiórek?

Środowisko miejskie, z uwagi na występowanie antropogenicznych barier, może narzucać wyjątkowo duże koszty energetyczne dla zwierząt podejmujących wędrówkę w poszukiwaniu nowych zasobów (dyspersja). Jedną z najbardziej powszechnych antropogenicznych form modyfikacji krajobrazu, stanowiących zarazem jedno z większych zagrożeń dla przyrody w ciągu ostatniego wieku jest budowa dróg. Wykazano, na przykładzie wielu grup zwierząt, że drogi mogą stanowić barierę, zarówno poprzez śmiertelność w wyniku kolizji z pojazdami, jaki i poprzez samo unikanie dróg przez zwierzęta.

2017-07-13 07:59:00

Jeże na drogach.

Drogi i towarzysząca im infrastruktura stwarzają istotną barierę dla migracji i dyspersji zwierząt, będąc jednocześnie źródłem śmiertelności dla wielu z nich. Mimo to część zwierząt przekracza drogi, a pobocza pełnią również funkcję szlaków dyspersji dla niektórych gatunków, zwłaszcza tych wykorzystujących środowiska ekotonowe, jak np. jeże, zwiększając tym samym ryzyko wystąpienia kolizji.

2017-05-24 16:51:00

Słupy skuteczną metodą ograniczania kolizji drogowych z ptakami?

Liczba ptaków ginących na drogach w każdym z europejskich krajów sięga kilku milionów osobników rocznie. Mimo wielu skutecznych rozwiązań dedykowanych ograniczaniu kolizji drogowych ze ssakami i innymi zwierzętami naziemnymi, rozwiązań chroniących ptaki opracowano do tej pory niewiele. Efektywnym i relatywnie niedrogim środkiem, częściowo wypełniającym tę lukę, mogą być słupy instalowane szeregiem wzdłuż drogi w odpowiedniej odległości od siebie (ang. pole barriers).

2017-04-08 09:18:00

Drogi jako bariery dla zwierząt.

Fragmentację i utratę siedlisk, zjawiska towarzyszące rozbudowie infrastruktury transportowej, uznaje się za istotne zagrożenie dla zachowania bioróżnorodności, stanowiąc jedno z głównych wyzwań zmierzających do pogodzenia wzrostu ekonomicznego oraz ochrony ekologicznej integralności siedlisk przyrodniczych.

2017-03-11 15:26:00

Raport roczny 2016.

Przedstawiamy kolejne podsumowanie wyników na podstawie obserwacji wprowadzonych przez Obserwatorów do końca 2016 roku. Jest to nasze pierwsze sprawozdanie obejmujące pełen rok kalendarzowy. Dzięki temu po raz pierwszy możliwe było przedstawienie zagadnienia w cyklu całorocznym. Cieszy rosnąca liczba osób zainteresowanych projektem, co jednak, niestety oznacza, że problem istnieje, a nasza inicjatywa jest potrzebna.

2017-01-23 17:13:00

Światowa mapa bezdroży.

Drogi przyczyniają się do fragmentacji krajobrazu i siedlisk przyrodniczych, inicjują proces kolonizacji i zajmowania przez człowieka niedostępnych wcześniej obszarów zaburzając funkcjonowanie ekosystemów. Ostatnie rozległe obszary bezdroży na ziemi obejmują swymi granicami kluczowe ostoje bioróżnorodności i zapewniają szereg usług ekosystemowych o znaczeniu globalnym.

2017-01-02 09:34:00

Nowy Rok

Wszystkim Obserwatorom i sympatykom naszego serwisu życzymy pomyślności w nowym roku, aby był on wypełniony sukcesami w życiu osobistym oraz zawodowym!

Tradycyjnie już w okresie noworocznym, drogą losowania (Losowe.pl), przyznajemy jednemu z zarejestrowanych Obserwatorów nagrodę główną. W tym roku jest nią książka pt. "Pióra sów Europy" M. Cieślak (2015). Tym razem losowanie wskazało Obserwatora o nazwie elf_zielony.

Drobny upominek otrzymują również trzy osoby o największej liczbie wpisów do Rejestru. W tym roku są to następujący Obserwatorzy: PrzemekS, chris, Avocet.

Gratulujemy wygranych oraz dziękujemy za dotychczasową współpracę!

Koordynatorzy
Zwierzęta na Drodze

2016-12-19 17:46:00

Przekształcenia krajobrazu i ich wpływ na występowanie kolizji drogowych ze zwierzętami.

W ciągu ostatnich 20 lat powstało wiele publikacji naukowych opisujących postępujący proces antropogenicznych zmian krajobrazu. Niewiele jednak publikowano prac omawiających wpływ przekształceń krajobrazu w aspekcie historycznym na występowanie zdarzeń drogowych ze zwierzętami (ZDZ). Poniżej prezentujemy zwięzły zarys wyników badań w zakresie czasowo-przestrzennych zmian struktury krajobrazu pomiędzy rokiem 1950 a 2012 i ich wpływu na występowanie ZDZ na terenie Republiki Czeskiej.

2016-11-30 17:44:00

Obserwatorzy Rejestru uczestnikami nauki obywatelskiej.

Monitoring śmiertelności zwierząt na drogach to przedsięwzięcie wymagające sporego nakładu czasu niezbędnego do uzyskania odpowiedniej ilości danych na użytek eksperymentu. Z tego względu badania dotyczące kolizji drogowych ze zwierzętami to najczęściej projekty o lokalnym zasięgu i niewielkiej skali. Nauka obywatelska umożliwia pozbycie się części barier, zarówno w zakresie środków, jak i ilości dostępnych danych.

2016-10-23 20:42:00

Szwedzkie doświadczenia z kolizjami drogowymi z udziałem łosi.

Zdarzenia drogowe z udziałem ssaków kopytnych stanowią rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, generują straty ekonomiczne oraz populacyjne wśród zwierząt we wielu krajach na świecie. W Szwecji liczba kolizji drogowych z udziałem kopytnych wzrosła w ciągu ostatnich 30 lat wielokrotnie. Przyczynami są zarówno wzrost natężenia ruchu drogowego, jak i większa liczebność zwierzyny.

2016-09-05 08:21:00

Wskazówki do opisu środowiska w promieniu 50 m od miejsca kolizji.

Szanowni Użytkownicy Rejestru,

w maju 2016 wprowadziliśmy kilka poprawek w formularzu obserwacji, które usprawniły działanie naszego serwisu i ułatwiły wprowadzanie danych. Otrzymujemy jednak sygnały, że wciąż  pojawiają się wątpliwości przy opisie środowisk wokół miejsca kolizji. Zauważamy je także w procesie weryfikacji niektórych wpisów. W celu ograniczenia niejasności podajemy niżej dodatkowe wyjaśnienia, a przede wszystkich w formie  odnośnika przedstawiamy przykłady, które mogą posłużyć za wskazówkę podczas wpisywania obserwacji. Przykłady są zaczerpnięte wprost z Rejestru, pokazują miejsce kolizji oraz poprawne (tj. zgodne z przyjętymi założeniami) kategorie środowiska i struktur krajobrazu w otoczeniu  tego miejsca.

2016-07-20 17:08:00

Tempo zanikania ofiar kolizji drogowych

Infrastruktura drogowa może oddziaływać niekorzystnie na żywotność populacji zwierząt poprzez bezpośrednią śmiertelność czyli ograniczanie liczebność osobników, utratę i fragmentację siedlisk lub stwarzając barierę prowadzącą do odosobnienia poszczególnych populacji. Śmiertelność drogowa jest jednym z bardziej znanych i widocznych czynników wpływających na populacje zwierząt. Każdego roku giną na drogach miliony zwierząt należących do różnych grup systematycznych. Rozpoznanie zjawiska wymaga systematycznego gromadzenia danych dotyczących przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Badania tego typu obarczone są często pewnym błędem wynikającym z niedostatecznej wykrywalności ofiar, co w rezultacie skutkuje zaniżeniem uzyskanych wyników.

2016-07-01 09:19:00

Rocznica funkcjonowania Rejestru.

Serwis „Zwierzęta na Drodze” rozpoczął swoją działalność wiosną zeszłego roku. Tym samym minął już rok odkąd wspólnymi siłami gromadzimy informacje dotyczące kolizji drogowych ze zwierzętami. Oficjalne upublicznienie serwisu nastąpiło 11 marca 2015 roku, niemniej w okresie pierwszych kilku miesięcy inicjatywę znało wąskie grono osób. W ten sposób w tym początkowym okresie możliwe było przetestowanie funkcjonalności i udoskonalenie wdrożonych rozwiązań. Kolejnym etapem było stopniowe upowszechnianie rejestru wśród szerszego kręgu przyrodników i ludzi, którym los zwierząt nie jest obojętny. Na przełomie czerwca i lipca 2015 roku rejestr cieszył się już zainteresowaniem kilkudziesięciu użytkowników regularnie wprowadzających swoje obserwacje.

2016-05-27 11:03:00

Zmiany w formularzu obserwacji

Wiosna w pełni. Zimowa szarzyzna i stagnacja ustąpiła miejsca wesołej i bujnej zieleni. Zmiany widzimy także we wpisach Rejestru. Po wczesnowiosennym nasileniu obserwacji dotyczących płazów, obecnie reprezentacja  różnych gromad zwierząt jest bardziej równomierna. Zwiększa się także liczba wpisów dotyczących osobników młodych. W międzyczasie przyłączyło się do Rejestru wielu nowych aktywnych Użytkowników. To budujące, że problem, który poruszamy nie jest obojętny użytkownikom naszych dróg, a inicjatywa cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Niestety, fakt ten świadczy także o tym jak wiele zwierząt ginie na drogach. Liczba zarejestrowanych ofiar kolizji drogowych przekroczyła już 5 tysięcy!

2016-03-30 16:38:00

Znów wędrujemy ciepłym krajem ...

Za nami już początek wiosny meteorologicznej, astronomicznej i kalendarzowej, zmęczeni zimową szarugą niecierpliwie oczekujemy na wiosnę termiczną i fenologiczną. Tymczasem średnie temperatury dobowe powoli rosną i wkraczają w przedział pomiędzy 0°C a 5°C. Jest to wyraźny sygnał dla wielu gatunków zwierząt, dodatkowo wzmocniony coraz dłuższymi dniami. Na tę właśnie chwilę czekały hibernujące całą zimę płazy – żaby, traszki, ropuchy i kumaki – nadszedł czas wyruszyć do miejsc rozrodu. Można by sądzić, że podczas tej cyklicznej wędrówki realizowanej od wieków towarzyszy im radosne: „Znów wędrujemy ciepłym krajem” jednak dla wielu osobników ta podróż nie skończy się przystąpieniem do godów i wydaniem potomstwa.