Wiadomości

2019-05-14 09:30:00

Kwiecień - przegląd obserwacji.

Wiosna to okres, kiedy śmiertelność wśród zwierząt jest na drogach najwyższa. Potwierdzają to dane wprowadzane do Rejestru. W dalszym ciągu utrzymuje się wzrostowy trend liczby obserwacji. W kwietniu wpłynęło do Rejestru 386 obserwacji (201 w marcu). Zauważalna jest zmiana proporcji wśród głównych grup ofiar. Odnotowano więcej ssaków, zmniejszyła się natomiast liczba płazów (ssaki 57%, ptaki 34%, płazy 7%).

2019-04-02 11:07:00

Marzec - przegląd obserwacji.

Zgodnie z obserwowanym corocznie trendem, począwszy od stycznia każdego roku, liczba obserwacji wprowadzanych do Rejestru zaczyna systematycznie wzrastać. W marcu wpłynęło do Rejestru 201 obserwacji, podczas gdy w styczniu i lutym były to odpowiednio 23 i 92 obserwacje. Wśród wszystkich obserwacji blisko 40% stanowiły ssaki, 32% ptaki i 28% płazy.

2019-03-15 17:50:00

Wiosna, wiosna...

Zima już definitywnie za nami. Pożegnaliśmy całodobowe mrozy, dni są coraz dłuższe, słońce grzeje coraz mocniej. Za oknami coraz liczniejsze oznaki zbliżającej się wiosny, leszczyna w rozkwicie, nieśmiały śpiew kosa, sierpówki budują gniazda, kolejno meldują się pliszki, drozdy, kopciuszki, pierwsze płazy budzą się z zimowego snu. Słowem, przedwiośnie.

2019-02-03 08:12:00

Zmiany w formularzu obserwacji.

Uprzejmie informujemy, iż wprowadziliśmy dwie nowe funkcje do naszego formularza obserwacji. Są to opcje dodawania obserwacji żywych zwierząt przebywających w pasie drogowym oraz możliwość przesyłania obserwacji bez określania lokalizacji na mapie. Pierwsza ze wspomnianych funkcji dotyczy jedynie ssaków. Jej celem jest pozyskanie informacji uzupełniających, które w połączeniu z danymi dotyczącymi kolizji ze ssakami pozwolą na uzyskanie pełniejszego obrazu na temat miejsc przekraczania dróg przez ssaki.

2019-01-14 09:07:00

Rozmieszczenie ofiar kolizji w pasie drogowym.

Wyniki badań nad śmiertelnością drogową zwierząt obciążone są pewnym błędem sprawiającym, że liczba wykrytych ofiar jest zwykle niedoszacowana. Wynika to z wielu czynników, takich jak np. aktywność padlinożerców, rozjeżdżanie przez pojazdy czy przyjętej metodyki, np. częstotliwości kontroli. Stąd wciąż istnieje stała potrzeba badań zorientowanych na wykrycie czynników będących źródłem tych aberracji.