Wiadomości

Lipiec - przegląd obserwacji

Oznakowanie drogowe w warszawskiej dzielnicy Wesoła (fot. K. Kustusch)

W lipcu wpłynęły do Rejestru 393 obserwacje. To nieco mniej niż w miesiącu poprzednim. Lipcowy trend spadkowy w liczbie odnotowywanych zdarzeń drogowych jest zjawiskiem obserwowanym na przestrzeni kilku lat funkcjonowania Rejestru. Począwszy od lipca łączna liczba obserwowanych kolizji systematycznie spada aby osiągnąć swoje minimum w miesiącach zimowych.

Proporcje udziału poszczególnych grup pozostają praktycznie niezmienne. Ptaki stanowią 38% ofiar kolizji, a ssaki 53%. Udział płazów i gadów oscyluje w granicach 5% puli wszystkich ofiar. W ubiegłym miesiącu wpłynęło szereg obserwacji rzadziej odnotowywanych gatunków, w tym dwa wpisy gatunków wcześniej nie stwierdzanych na liście ofiar kolizji. Nowymi gatunkami były dzięcioł czarny Dryocopus martius (obs. Beria) oraz dwie obserwacje popielicy Glis glis (obs. Beria) z Puszczy Kozienickiej.

Do rzadziej rejestrowanych obserwacji należało piąte stwierdzenie zimorodka Alcedo atthis (obs. Beria), dziewiąta obserwacja salamandry plamistej S. salamandra (obs. Mustela) oraz dwie obserwacje ryjówki malutkiej Sorex minutus (obs. PrzemekS).

Odnotowano również rzadko obserwowane wśród ssaków i ptaków przypadki zbiorowych kolizji. Były to dwie obserwacje szopa pracza Procyon lotor (obs. raq) z województwa zachodniopomorskiego. Oba stwierdzenia dotyczyły dwóch potrąconych osobników spoczywających tuż obok siebie. Kolejnym przypadkiem było stwierdzenie sześciu martwych młodych brzegówek R. riparia, wraz z dymówką Hirundo rustica (obs. Karol), odnotowanych na odcinku drogi długości ok. 50 metrów.

Opracowanie: Karol Kustusch