Wiadomości

2020-08-30 18:18:00

Prognoza kolizji drogowych z ptakami na tle mapy Europy.

Zderzenia z pojazdami są istotnym dodatkowym czynnikiem śmiertelności kształtującym lokalne populacje ptaków. Niektóre badania szacują, że ofiarami ruchu drogowego w Europie pada około 5 do 10% populacji ptaków. Precyzyjne wyznaczenie miejsc o wysokim ryzyku kolizji w regionalnej lub szerszej skali, jakkolwiek możliwe i pożądane, wymaga wieloletnich obserwacji z aktywnym udziałem szerokiej rzeszy obserwatorów. Istnieją jednak narzędzia umożliwiające wstępną identyfikację potencjalnych czarnych punktów.

2020-07-25 20:20:00

Pobocza dróg jako jedno z ogniw usług ekosystemów.

Drogi oraz towarzysząca im infrastruktura są nieodłącznym komponentem krajobrazu na obszarach zdominowanych działalnością człowieka. Negatywny wpływ dróg na środowisko jest bardzo zróżnicowany i często silnie destrukcyjny. Oddziaływania te wykraczają dużo dalej poza granice samej infrastruktury, sięgając często na odległość nawet do jednego kilometra i tym samym obejmując potencjalnie 20% powierzchni lądowej Ziemi. Czy zatem wpływ dróg na otoczenie jest wyłącznie negatywny? Niekoniecznie.

2020-07-05 11:30:00

Przegląd wiosennych obserwacji.

Przesilenie letnie już za nami. Pora zatem na krótkie podsumowanie doniesień napływających do Rejetru w miesiącach wiosennych. Na podstawie danych uzyskanych w poprzednich latach wiemy, że napływające do nas obserwacje nie są przypadkowe i odzwierciedlają zjawiska zachodzące w przyrodzie. Ten rok nie odstaje pod tym względem od lat poprzednich. W drugim, wiosennym kwartale odnotowaliśmy wzrost liczby obserwacji związany ze zwiększoną w tym czasie aktywnością zwierząt.

2020-06-13 09:02:00

Znaczenie nauki obywatelskiej w kontekście zwierząt na drogach.

W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój wielu inicjatyw i projektów badawczych opartych na udziale szerokiego grona wolontariuszy, tj. zjawiska określanego mianem nauki obywatelskiej (ang. citizen science). Tym niemniej wiarygodność uzyskanych w ten sposób danych pozostaje w dużym stopniu niepotwierdzona. Czy zatem obserwacje zwierząt ginących na drogach dostarczone przez wolontariuszy mogą być wartościowe?

2020-04-05 06:58:00

Wiosenno-zimowy przegląd obserwacji

Zima już za nami, dni są coraz dłuższe, a słońce grzeje coraz śmielej. Słowem... wiosna. Tym samym powracamy do publikacji naszych cyklicznych raportów na temat kolizji drogowych ze zwierzętami. Fenologia tego zjawiska w naszym kraju podlega pewnym sezonowym zmianom, jednak ogólny schemat pozostaje niezmienny. Niewiele obserwacji wpływa w miesiącach zimowych, natomiast począwszy od marca rejestrujemy ich systematyczny wzrost.