Wiadomości

2021-11-25 16:06:00

Czasowy rozkład kolizji drogowych ze zwierzętami w Wielkiej Brytanii.

Drogi oraz towarzyszące im kolizje z pojazdami są istotnym czynnikiem śmiertelności wielu gatunków zwierząt. W Wielkiej Brytanii są główną przyczyną obserwowanego spadku liczebność płomykówki Tyto alba, borsuka Meles meles i wydry Lutra lutra. Istnieją badania wskazujące, że śmiertelność zwierząt na drogach nie jest przypadkowa w aspekcie czasowym i przestrzennym, a okresowe wzorce tego zjawiska związane są z ekologią poszczególnych gatunków zwierząt. Zależności takie ukazuje w swojej ostatniej publikacji zespół naukowców z Wielkiej Brytanii.

2021-05-07 10:51:00

O ewolucji zwierząt na znakach drogowych

Jednym z powszechniej znanych środków mających na celu ograniczanie zdarzeń drogowych ze zwierzętami są znaki ostrzegawcze. W związku z szeregiem zmian, które zachodziły na przestrzeni lat, takimi jak natężenie ruchu drogowego oraz liczebność zwierząt, struktura krajobrazu czy zachowania zwierząt i kierowców, doszło ostatnimi czasy do modyfikacji, zarówno w zakresie stylistyki znaków, jak i przedstawionych na nich gatunków zwierząt. Przeglądu globalnej sytuacji w tym obszarze dokonali naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod kierownictwem prof. Piotra Tryjanowskiego, we współpracy ze specjalistami z Uniwersytetu w Cambridge i Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze.

2021-04-09 20:38:00

Zdarzenia drogowe ze zwierzętami w dobie pandemii COVID-19.

Szacuje się, że na europejskich drogach ginie rocznie blisko 200 milionów ptaków i niemal 30 milionów ssaków. Wiosną 2020 roku, ruch na drogach istotnie zmalał w skali całego globu, jako konsekwencja pandemii COVID-19. Czy mniejszy ruch drogowy wpłynął na liczbę zwierząt ginących pod kołami pojazdów?

2021-03-19 07:30:00

Analiza śmiertelności drogowej zwierząt a pokrycie terenu na przykładzie średnich drapieżników.

Mamy przyjemność zaprezentować pierwszą publikację, która ukazała się w recenzowanym czasopiśmie naukowym (European Journal of Wildlife Research) i powstała, między innymi, dzięki danym zgromadzonym w Rejestrze. Jak daleko od drogi należy ocenić pokrycie terenu? Takie pytanie postawili sobie autorzy publikacji - mgr Angelika Nieszała i dr Daniel Klich. Analizę przeprowadzono z wykorzystniem danych pozyskanych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Omówienie powyższego zagadnienia przedstawiają sami autorzy w niniejszym wpisie.

2021-02-19 05:49:00

Kolizje drogowe z łosiami w aspekcie czasowym

Spośród wszystkich zdarzeń drogowych ze zwierzętami, kolizje drogowe z dużymi zwierzętami, zwłaszcza gatunkami ssaków kopytnych, bywają często tragiczne w skutkach, generując wysokie koszty społeczno-ekonomiczne. Szczególnie niebezpieczne bywają zdarzenia drogowe z łosiami.