Wiadomości

Marzec - przegląd obserwacji.

Zgodnie z obserwowanym corocznie trendem, począwszy od stycznia każdego roku, liczba obserwacji wprowadzanych do Rejestru zaczyna systematycznie wzrastać. W marcu wpłynęło do Rejestru 201 obserwacji, podczas gdy w styczniu i lutym były to odpowiednio 23 i 92 obserwacje. Wśród wszystkich obserwacji blisko 40% stanowiły ssaki, 32% ptaki i 28% płazy.

Wiosenna migracja płazów w pełni. Zwyczajowo pierwsze pojawiły się gatunki najwcześniej przystępujące do rozrodu, żaby brunatne, ropucha szara, traszki. Wzmożona aktywność płazów widoczna jest również w Rejestrze. Mimo że płazy stanowią niespełna trzecią część wszystkich obserwacji nadesłanych w marcu, to jednak z uwagi na masowy charakter ich pojawów stanowią 78% wszystkich ofiar (N osobników).

Wśród płazów obserwowane były jedynie żaby brunatne oraz ropucha szara, a ich udział był zbliżony, wynosząc odpowiednio 55% i 43%. Warte odnotowania było zdarzenie z 17 marca z miejscowości Bednarka (woj. małopolskie), kiedy to na odcinku drogi wojewódzkiej (DW993) o długości 400 m zaobserwowano około 250 martwych żab trawnych (obs. DiaNa). Spośród pozostałych grup zwierząt najczęściej odnotowywane były kos i gołąb miejski oraz jeż i lis.

Warto również nadmienić, że w marcu odnotowaliśmy wpisy kilku nowych Obserwatorów. Cieszymy się, że nasza wspólna inicjatywa znajduje coraz szerszy odzew wśród użytkowników polskich dróg.

Opracowanie: Karol Kustusch