Wiadomości

Kwiecień - przegląd obserwacji.

Wiosna to okres, kiedy śmiertelność wśród zwierząt jest na drogach najwyższa. Potwierdzają to dane wprowadzane do Rejestru. W dalszym ciągu utrzymuje się wzrostowy trend liczby obserwacji. W kwietniu wpłynęło do Rejestru 386 obserwacji (201 w marcu). Zauważalna jest zmiana proporcji wśród głównych grup ofiar. Odnotowano więcej ssaków, zmniejszyła się natomiast liczba płazów (ssaki 57%, ptaki 34%, płazy 7%).

Szczyt wiosennej migracji płazów już za nami. Analogicznie do obserwowanej aktywności płazów, najwyższa ich śmiertelność na drogach przypada na marzec i kwiecień, ze zmiennym udziałem odnotowywanych w tych miesiącach kolizji, zależnym od danego sezonu. W tym roku najwięcej obserwacji wpłynęło w marcu.

Tradycyjnie, główny udział w tej puli miały ropucha szara (73% obserwacji i 42% ofiar wśród płazów) oraz żaba trawna (8% obserwacji i 50% ofiar wśród płazów), z największą liczbą 160 ofiar obserwowanych na odcinku (ok. 5000 m) drogi powiatowej w woj. podkarpackim (obs. DiaNa; 06.04.2019 r.). W kwietniu pojawiły się pierwsze obserwacje gadów (zaskroniec; obs. Mustela; 01.04.2019 r.).

Wśród ssaków niezmiennie najliczniejszymi ofiarami są jeże Erinaceus spp., które stanowiły w kwietniu aż 51% wszystkich obserwacji ssaków. Najliczniej odnotowywanym gatunkiem ptaka był natomiast rudzik Erithacus rubecula, stanowiąc 17% ofiar wśród ptaków. W kwietniu przypada szczyt wiosennej migracji tego gatunku. Z uwagi na zwyczaj przebywania i żerowania rudzika w najniższych partiach roślinności i leśnym podszycie jest on szczególnie narażony na kolizje z pojazdami podczas przekraczania dróg.

W ubiegłym miesiącu wpłynęły ponadto obserwacje trzech wcześniej nie odnotowywanych w Rejestrze gatunków. Były to dudek Upupa epops (obs. pawelg; 03.04.2019 r.), nurogęś Mergus merganser (obs. PrzemekS) oraz karolinka Aix sponsa (obs. PrzemekS). Z gatunków rzadko rejestrowanych należy wspomnieć bociana białego Ciconia ciconia (obs. barutko) muchołówkę żałobną Ficedula hypoleuca (obs. Mustela) oraz muflona Ovis ammon (obserwacja żywego zwierzęcia; obs. lansjer).

Opracowanie: Karol Kustusch