Wiadomości

2016-10-23 20:42:00

Szwedzkie doświadczenia z kolizjami drogowymi z udziałem łosi.

Zdarzenia drogowe z udziałem ssaków kopytnych stanowią rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, generują straty ekonomiczne oraz populacyjne wśród zwierząt we wielu krajach na świecie. W Szwecji liczba kolizji drogowych z udziałem kopytnych wzrosła w ciągu ostatnich 30 lat wielokrotnie. Przyczynami są zarówno wzrost natężenia ruchu drogowego, jak i większa liczebność zwierzyny.

2016-09-05 08:21:00

Wskazówki do opisu środowiska w promieniu 50 m od miejsca kolizji.

Szanowni Użytkownicy Rejestru,

w maju 2016 wprowadziliśmy kilka poprawek w formularzu obserwacji, które usprawniły działanie naszego serwisu i ułatwiły wprowadzanie danych. Otrzymujemy jednak sygnały, że wciąż  pojawiają się wątpliwości przy opisie środowisk wokół miejsca kolizji. Zauważamy je także w procesie weryfikacji niektórych wpisów. W celu ograniczenia niejasności podajemy niżej dodatkowe wyjaśnienia, a przede wszystkich w formie  odnośnika przedstawiamy przykłady, które mogą posłużyć za wskazówkę podczas wpisywania obserwacji. Przykłady są zaczerpnięte wprost z Rejestru, pokazują miejsce kolizji oraz poprawne (tj. zgodne z przyjętymi założeniami) kategorie środowiska i struktur krajobrazu w otoczeniu  tego miejsca.

2016-07-20 17:08:00

Tempo zanikania ofiar kolizji drogowych

Infrastruktura drogowa może oddziaływać niekorzystnie na żywotność populacji zwierząt poprzez bezpośrednią śmiertelność czyli ograniczanie liczebność osobników, utratę i fragmentację siedlisk lub stwarzając barierę prowadzącą do odosobnienia poszczególnych populacji. Śmiertelność drogowa jest jednym z bardziej znanych i widocznych czynników wpływających na populacje zwierząt. Każdego roku giną na drogach miliony zwierząt należących do różnych grup systematycznych. Rozpoznanie zjawiska wymaga systematycznego gromadzenia danych dotyczących przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Badania tego typu obarczone są często pewnym błędem wynikającym z niedostatecznej wykrywalności ofiar, co w rezultacie skutkuje zaniżeniem uzyskanych wyników.

2016-07-01 09:19:00

Rocznica funkcjonowania Rejestru.

Serwis „Zwierzęta na Drodze” rozpoczął swoją działalność wiosną zeszłego roku. Tym samym minął już rok odkąd wspólnymi siłami gromadzimy informacje dotyczące kolizji drogowych ze zwierzętami. Oficjalne upublicznienie serwisu nastąpiło 11 marca 2015 roku, niemniej w okresie pierwszych kilku miesięcy inicjatywę znało wąskie grono osób. W ten sposób w tym początkowym okresie możliwe było przetestowanie funkcjonalności i udoskonalenie wdrożonych rozwiązań. Kolejnym etapem było stopniowe upowszechnianie rejestru wśród szerszego kręgu przyrodników i ludzi, którym los zwierząt nie jest obojętny. Na przełomie czerwca i lipca 2015 roku rejestr cieszył się już zainteresowaniem kilkudziesięciu użytkowników regularnie wprowadzających swoje obserwacje.