Wiadomości

Kilka słów o „czarnych punktach” na przykładzie ostatnich badań z Republiki Czeskiej.

Rozmieszczenie kolizji drogowych ze zwierzętami nie jest losowe, a miejsca ich występowania nie są przypadkowe, w konsekwencji towrzą się tzw. czarne punkty, tj. dochodzi do koncentracji tych zdarzeń w czasie i przestrzeni. Zrozumienie gdzie i kiedy najczęściej dochodzi do kolizji jest kluczowe w kontekście wdrażania odpowiednich środków zapobiegawczych.

W Republice Czeskiej udział zdarzeń drogowych ze zwierzętami w stosunku do wszystkich zarejestrowanych wypadków drogowych w ostatnich latach wzrasta (np. 6% w 2013 r. do >10% w 2015 r.). Wyraźny wzrost zdarzeń drogowych ze zwierzętami w ciągu ostatniej dekady przypisywany jest trzem czynnikom: demograficznej ekspansji ssaków kopytnych, większej prędkości pojazdów oraz rosnącej sieci infrastruktury drogowej.

Czynniki wpływające na prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji dzieli się zwykle na trzy grupy, tj. związane z ekologią i zachowaniem gatunku (płeć, wiek, dyspersja, preferowane siedlisko, migracje), czynniki drogowe (prędkość i natężenie ruchu) oraz czynniki środowiskowe (obecność korytarzy ekologicznych). Głównym czynnikiem sprzyjającym występowaniu kolizji drogowych z dużymi ssakami jest obecność lasów i innych terenów zadrzewionych.

Sąsiedztwo terenów leśnych było też najistotniejszym czynnikiem decydującym o występowaniu agregacji zdarzeń drogowych ze zwierzętami w Czechach. W następnej kolejności były to m. in. długość skraju lasu, sąsiedztwo strumienia, występowanie krzewów i siedlisk półotwartych oraz obecność innych barier w pobliżu. Analiza opierała się na danych dotyczących kolizji drogowych (głównie ssaki kopytne) w Republice Czeskiej w latach 2006-2011 pozyskanych z archiwum czeskiej Policji.

Źródło: Bartonička, T., Andrášik, R., Duľa, M., Sedoník, J., & Bíl, M. (2018). Identification of local factors causing clustering of animal‐vehicle collisions. The Journal of Wildlife Management, 82(5), 940-947.

Opracowanie: Karol Kustusch