Wiadomości

Zwierzęta na Drodze w "Ptakach Podkarpacia".

Miło nam poinformować, że w ostatnich dniach ukazała się kolejna publikacja Rejestru dotycząca śmiertelności ptaków na drogach w Polsce. Tym razem praca dotyczy zagadnienia w skali regionalnej, gdyż jest odpowiedzią na zaproszenie Redakcji czasopisma naukowego „Ptaki Podkarpacia”. W niniejszej publikacji prezentujemy podstawowe statystyki zderzeń ptaków z pojazdami w województwie podkarpackim w oparciu o dane Rejestru, ale również podejmujemy próbę ukazania specyfiki regionalnej tego zjawiska. Streszczenie oraz link do pełnego tekstu pracy zamieszczamy poniżej.

Dziękujemy wszystkim obserwatorom z regionu podkarpackiego za zaangażowanie oraz czas poświęcony na zebranie i wprowadzenie obserwacji do Rejestru, które przyczyniły się do powstania prezentowanej tutaj publikacji.

 

Zderzenia ptaków z pojazdami w województwie podkarpackim w świetle Ogólnopolskiego Rejestru Kolizji Drogowych ze Zwierzętami.

Praca charakteryzuje śmiertelność ptaków spowodowaną kolizjami z pojazdami na drogach województwa podkarpackiego i jest podsumowaniem obserwacji zgromadzonych w portalu internetowym Zwierzęta na Drodze – Ogólnopolski Rejestr Kolizji Drogowych ze Zwierzętami (www.zwierzetanadrodze.pl). W latach 2015–2023 wprowadzono 197 rekordów dotyczących ptaków z województwa podkarpackiego, głównie z jego centralnej części. Odnotowano 198 ofiar i 42 gatunki ptaków, najczęściej kosa Turdus merula, gołębia skalnego Columba livia i śpiewaka Turdus philomelos. Stwierdzono także obecność gatunków rzadko podawanych jako ofiary kolizji drogowych – ohara Tadorna tadorna, żołny Merops apiaster, bączka Ixobrychus minutus, jastrzębia Accipiter gentilis. W porównaniu z innymi województwami Polski, Podkarpacie charakteryzuje wysoka liczba współpracowników Rejestru lecz niska liczba wprowadzanych obserwacji, a także szybki ich wzrost w ostatnim czasie. Nieco inny jest także skład gatunkowy najczęstszych ofiar drogowych w województwie podkarpackim i Polsce, co może wyrażać regionalne zróżnicowanie liczebności i rozmieszczenia gatunków. Niniejsze doniesienie jest jednym z nielicznych krajowych opracowań o śmiertelności drogowej dzikich zwierząt ocenianej w dużej skali przestrzennej, potwierdza zagrożenie jakie dla bioróżnorodności stanowią ciągi komunikacyjne oraz podkreśla znaczenie inicjatyw opierających się na nauce obywatelskiej.

Wuczyński A., Kustusch K., Sobuś T. 2024. Zderzenia ptaków z pojazdami w województwie podkarpackim w świetle Ogólnopolskiego Rejestru Kolizji Drogowych ze Zwierzętami. Ptaki Podkarpacia 16: 41 - 53.